ความรู้เรื่องภาษี >> คณะบุคคล  
 
   
 
 
 
 
ให้ดำเนินการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามของคณะบุคคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ใช้ประกอบการหรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th โดยต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถือเป็น 1 คน) ร่วมกันจัดตั้ง โดยมีเอกสารประกอบการจัดตั้งคณะบุคคลดังนี้  
 1. ข้อตกลงสัญญาการจัดตั้งคณะบุคคล
 2. หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ (หากสรรพากรร้องขอ)
 3. คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ประเภทคณะบุคคลหรือ
  ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ล.ป.10.2)
 4. ค่าอากรแสตมป์ 100 บาท
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและผู้ร่วมธุรกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของท่านและผู้ร่วมธุรกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 
ท่านสามารถขอตัวอย่างข้อตกลงสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลที่แอมเวย์ ช็อป ทุกแห่ง โดยท่านจะต้องทำสำเนาข้อตกลงสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลไว้เพื่อเป็นเอกสารในการขอเปิดบัญชีคณะบุคคลจากธนาคาร (ตามคำแนะนำการเปิดบัญชีธนาคารที่แนบมานี้)  
   
สำหรับการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร จะยังไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ จนกว่าจะได้รับการร้องขอจากกรมสรรพากร และเมื่อท่านดำเนินการจัดตั้งคณะบุคคลเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานภาพพร้อมแนบเอกสารมายังแผนกทะเบียนของบริษัท ดังนี้  
 1. สำเนาข้อตกลงสัญญาการจัดตั้งคณะบุคคล
 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล
 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของคณะบุคคล
 
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ชื่อธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการและผลทางภาษีจะเป็นดังนี้  
 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงและมีผลในวันที่ 1 ของเดือน การคำนวณภาษีและการโอนเงินส่วนลดจะเข้าบัญชีคณะบุคคลในวันที่ 15 เดือนถัดไป
 2. แจ้งเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือนและมีผลในวันที่ 1 เดือนถัดไป การคำนวณภาษีและการโอนเงินส่วนลดจะเข้าบัญชีของคณะบุคคลในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปอีกสองเดือน
 
 
 
 
 
ธนาคารยูโอบี  
กรณีเปิดบัญชีในนามคณะบุคคล  
 • สำเนาสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคลตัวจริงและสำนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาของผู้ร่วมประกอบการคณะบุคคลทุกราย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมประกอบการคณะบุคคลทุกราย
 
 
โดยสำเนาเอกสารข้างต้นทุกฉบับจะต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้เข้าร่วมประกอบการคณะบุคคลทุกราย  
   
กรณีเปิดบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน  
 • สำเนาสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกราย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกราย
 • เอกสารทางราชการอย่างอื่นนอกเหนือจากบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน (ถ้ามี)
 
โดยสำเนาเอกสารข้างต้นทุกฉบับจะต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกราย  
   
ธนาคารกสิกรไทย  
กรณีเปิดบัญชีในนามคณะบุคคล  
 • สำเนาสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคลตัวจริงและสำเนา
 • สำเนาคำร้องขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (แบบ ล.ป.10.2) ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยในคำร้อง
  จะต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตรงกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาของผู้ร่วมประกอบการคณะบุคคลทุกราย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมประกอบการคณะบุคคลทุกราย
 
โดยสำเนาเอกสารข้างต้นทุกฉบับจะต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้เข้าร่วมประกอบการคณะบุคคลทุกราย  
   
กรณีเปิดบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน  
 • สำเนาสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกราย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกราย
 
โดยสำเนาเอกสารข้างต้นทุกฉบับจะต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกราย  
หากท่านประสงค์ที่จะเปิดบัญชีกับธนาคารอื่น ท่านก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน โดยสอบถามรายละเอียดการเปิด บัญชีธนาคารโดยตรงกับธนาคารนั้นๆ