ความรู้เรื่องภาษี >> ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้ >> วิธีคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้ม.40(2)(กรณีสมรสและคู่สมรสไม่มีเงินได้)  
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   

เดือนมกราคม

 
 
 
 
 
   

เดือนกุมภาพันธ์

 
 
 
 
 
   

เดือนมิถุนายน

 
 
 
 
   
 

การคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิตามตารางอัตราภาษีก้าวหน้า

 
 
 
   
 
 
 
   

เดือนกรกฎาคม

 
 
 
 
   
 

การคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิตามตารางอัตราภาษีก้าวหน้า

 
 
 
 
   
 
 
 
   
 

เดือนพฤศจิกายน

 
 
 
 
   
 

การคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิตามตารางอัตราภาษีก้าวหน้า

 
 
 
   
 
 
 
   
  * ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ หากมีการปรับลดหรือเพิ่มจากรัฐบาล
   
 

ตารางสรุปเงินได้ / เงินสะสม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่สะสมทั้งปี (ตัวอย่างที่ 2)

 
   
   
   
   
   
     
  * ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ หากมีการปรับลดหรือเพิ่มจากรัฐบาล  
     

ตารางอัตราภาษีก้าวหน้าของบุคคลธรรมดา