กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
อุไร - สุเทพ คู่สกุลนิรันดร์

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่สองผู้สถาปนา
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องครัวทันสมัย ไอคุ้ก
ธนิดา - น.อ. เด็ดดวง อดุลยศักดิ์

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร
ชลพร - วิโรจน์ ศิลปวิทยาทร
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหาร
กลุ่มภาพลักษณ์องค์กร
ดร.พงษ์ศักดิ์ - ดร.พรทิพย์ อัจจิมารังษี

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่สองผู้สถาปนา
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาร์ทิสทรี ถนอมผิว
วันชัย - ดารณี รุ่งภูวภัทร

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารสองผู้สถาปนา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทะนุถนอมความงาม
นท ชุติโสวรรณ - ธัญวรัตม์ ชัยเลิศ

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร
กลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
วินัย - เชอรี่ พุฒโชติ

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์
ประภาภัทร รุจิระธนลักษณ์ -
สุพัฒน์ ภัทรวรกุลวงศ์

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่สองผู้สถาปนา
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกรองนํ้า eSpring
และเครื่องกรองอากาศ ATMOSPHERE

พิบูลย์ - นุชนาฎ ดิษฐอุดม

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรสองผู้สถาปนา
กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม
วิศาล - ทัดดาว ปัญจโสภกุล

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหาร
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาร์ทิสทรี สีสัน
พิศิษฐ์ - วันทนีย์ จิตธนนุศาสตร์

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหาร
Distributed by Amway. Copyright (c) 2012. All Right Reserved.