‹ ย้อนกลับ

สำรองที่นั่งด้านหน้าในงานฝึกอบรม

Reserve Seats

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สำรองที่นั่งด้านหน้าในงานกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ* ของทางบริษัท
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกกิจกรรมฝึกอบรม

เงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิก SOP Exclusive Card เจ้าของสิทธิ์ที่ยังคงสถานะการสั่งซื้อ SOP ต่อเนื่อง ณ วันที่ขอใช้สิทธิ์เท่านั้น (1 สิทธิ/รหัส)
  • กรุณาแสดงบัตร SOP Exclusive Card ควบคู่กับบัตร นักธุรกิจแอมเวย์/สมาชิก ณ จุดลงทะเบียน SOP Exclusive Card ก่อนเข้าสถานที่ฝึกอบรม
  • ที่นั่งสำรองมีจำนวนจำกัด
  • กรุณาติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทผ่านทาง SMS หรือ เว็บไซต์นี้
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สถานที่จัดและจำนวนที่นั่งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า