ท่องโลกกว้างไปกับแอมเวย์
หนึ่งในรางวัลความสำเร็จของคุณ

ภาพประทับใจการสัมมนาระดับผู้นำ (ALS)

ALS 2019 DUBAI

Download

ALS 2018 PARIS

Download

ALS 2017 New Zealand

Download

Group A-ALS 2016
Mediterranean Cruise

Download

Group B-ALS 2016
Mediterranean Cruise

Download

ALS 2015
Munich 1

Download

ALS 2015
Munich 2

Download

ALS 2014
Switzerland 1

Download

ALS 2014
Switzerland 2

Download

ALS 2013
SCAN CRUISE

Download

ภาพประทับใจการสัมมนาพิเศษระดับผู้นำ (SLS)

SLS 2013
South Korea

Download

ภาพประทับใจการสัมมนานักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร (DI)

A60 Las Vegas

Download

DI 2017
Poland

Download

DI 2016
Trout Lake

Download

DI 2015
South of France

Download

DI 2014
Iceland

Download

ภาพประทับใจการสัมมนารับเชิญสองผู้สถาปนา (FI)

A60 Las Vegas

Download

FI 2017
Marrakech

Download

FI 2016
Victoriafalls Zambia

Download

FI 2015
Finland

Download

FI 2014
Venice

Download

FI 2013
NiagaraFalls

Download

Top

ภาพบรรยากาศเป็นเพียงภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น

  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกการท่องเที่ยว ตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสม
  • การจัดรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกกรณี ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวย์ ฉะนั้นการพิจารณารางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ
  • ผู้ที่จะได้รับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละกิจกรรม จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น