ภาพประทับใจการสัมมนาระดับผู้นำ (ALS)

ALS 2018 PARIS

Download

ALS 2017 New Zealand

Download

Group A-ALS 2016
Mediterranean Cruise

Download

Group B-ALS 2016
Mediterranean Cruise

Download

ALS 2015
Munich 1

Download

ALS 2015
Munich 2

Download

ALS 2014
Switzerland 1

Download

ALS 2014
Switzerland 2

Download

ALS 2013
SCAN CRUISE

Download

ALS 2012
LVLA

View

ALS 2010
Alaska

View

ภาพประทับใจการสัมมนาพิเศษระดับผู้นำ (SLS)

SLS 2013
South Korea

Download

SLS 2011
Guilin

View

SLS 2010
Macau

View

SLS 2009
Perth

View

ภาพประทับใจการสัมมนานักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร (DI)

A60 Las Vegas

Download

DI 2017
Poland

Download

DI 2016
Trout Lake

Download

DI 2015
France

Download

DI 2014
Iceland

Download

DI 2013
Croatia

View

DI 2012
Vienna

View

DI 2010
Munich

View

DI 2009
Rocky

View

ภาพประทับใจการสัมมนารับเชิญสองผู้สถาปนา (FI)

A60 Las Vegas

Download

FI 2017
Marrakech

View

FI 2016
Victoriafalls Zambia

View

FI 2015
Finland

Download

FI 2014
Venice

Download

FI 2013
NiagaraFalls

Download

FI 2011
NewYork

View

FI 2010
Prague

View

FI 2009
Scotland

View

FI 2008
Norway

View

Top

ภาพบรรยากาศเป็นเพียงภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น

  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกการท่องเที่ยว ตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสม
  • การจัดรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกกรณี ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวย์ ฉะนั้นการพิจารณารางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ
  • ผู้ที่จะได้รับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละกิจกรรม จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น