สวิตเซอร์แลนด์Switzerland
การสัมมนาระดับผู้นำ 2565
Amway Leadership Seminar 2022

การเดินทางครั้งใหม่กับประสบการณ์ใหม่

ที่หลากหลายกับการท่องโลกกว้างกับแอมเวย์

ภาพบรรยากาศเป็นเพียงภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกการท่องเที่ยวตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสม
การจัดรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกกรณี ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวย์
ฉะนั้นการพิจารณารางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ
ผู้ที่จะได้รับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละกิจกรรม จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

The journey of a thousand mile begins with one step.

ติดตามแอมเวย์ได้ที่

© AMWAY (Thailand) We touch the world