พิธีมอบเข็มเกียรติคุณ ปี 2559/2560

สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไป