พิธีมอบเข็มเกียรติคุณ ปี 2560/2561

สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไป