Untitled Document

ทำไมต้องแอมเวย์

หน้า 1 จาก 2
เจ้าของธุรกิจ
คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของผู้คนที่
ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายในชีวิตอาจจะ
เป็นสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่วิกฤตการณ์ร้าย
อันคาดไม่ถึงหนี้สินมากมาย ฯลฯ แต่พวกเขา
กลับฝ่าฟันจนผ่านพ้นฝันร้ายเหล่านั้นมาได้
หรือแม้แต่ผู้คนที่พูดถึงความภาคภูมิใจ
ต่อสิ่งที่ตนเองได้ทำจนประสบความสำเร็จ
ทำให้คุณรู้สึกได้ว่านั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
กับตัวเราบ้าง
หลังจากที่ได้รับฟังเรื่องราวเหล่านั้น หลายคนอาจจะเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจแต่อีกหลายคนกลับมองหาหนทางที่จะดึงเอา
ศักยภาพของตนเองเพื่อนำพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณฝันไว้ ให้วันหนึ่งข้างหน้าเป็นวันของคุณ เมื่อคุณสนใจที่จะค้นหาศักยภาพ
ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณเองแล้ว แอมเวย์ขอมอบโอกาสที่คุณสามารถเลือกเองได้ในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่จะเป็นคำตอบ
ให้กับชีวิตของคุณได้ตามแบบแผนที่ทรงอานุภาพ อันเป็นความภาคภูมิใจของเรากับแผนการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยน
วิถีชีวิตของผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนจากทั่วทุกมุมโลก
รายได้ การสนับสนุนต่างๆ และอีกมากมาย
โอกาสทางธุรกิจแอมเวย์นำเสนอผลตอบแทนอย่างมากมายแก่นักธุรกิจแอมเวย์
ในรูปของเงินโบนัส รายได้จากการจำหน่ายสินค้าปลีก และส่วนที่เป็นผลตอบแทน
ด้านอื่นๆ ซึ่งอาจจับต้องเป็นรูปธรรมไม่ได้ เช่นการประกาศเกียรติคุณความสุข
จากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น การได้ทำงานร่วมกับครอบครัว รวมไปถึงการได้
ตระหนักและยอมรับนับถือตนเองจากความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจของ
ตนเอง
เริ่มต้นทำความรู้จักศักยภาพของรายได้
แอมเวย์นำเสนอวิธีการที่ยืดหยุ่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้แต่ละคนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดด้านบุคลิกภาพและศักยภาพ
ทางอาชีพ ด้วยการก่อตั้งธุรกิจอิสระค้าปลีก แอมเวย์ช่วยให้ผู้คนสามารถ
ควบคุมชีวิตของตนเองให้พวกเขาสามารถติดต่อเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันและ
เราให้การสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ศักยภาพด้านรายได้จากธุรกิจแอมเวย์
ไม่มีขีดจำกัด แต่อยู่ภายใต้การตั้งเป้าหมายของคุณเอง
Top