Untitled Document

แผนการจ่ายผลตอบแทน

แผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นจริงและยุติธรรม

แผนการจ่ายผลตอบแทนของแอมเวย์ได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากนักธุรกิจ
แอมเวย์แล้วว่า เป็นแผนที่เป็นไปได้จริง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และ
สร้าง ความมั่นคงให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตและ
ได้รับ รางวัลแห่งความสำเร็จได้จริง มีความยุติธรรมคุ้มค่ากับความทุ่มเทใน
การดำเนินธุรกิจของแต่ละคน ไม่ว่าใครจะมาก่อนหรือมาหลังก็สามารถ
ประสบความสำเร็จได้เท่าเทียมกัน โดยจะคำนึงและเพิ่มผลประโยชน์ให้
แก่นักธุรกิจแอมเวย์ที่มี ผลงานและความสามารถ ซึ่งหมายถึง นักธุรกิจ
แอมเวย์ที่มีความเป็นผู้นำ และการให้บริการ มีการสร้างแรงบันดาลใจ และ
การฝึกอบรมผู้นำรายใหม่ๆ

ค่าตอบแทนทั้งหมดภายใต้แผนธุรกิจของแอมเวย์ มีรายได้หลักคือ
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ ซึ่งราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คือผลตอบแทน
ที่นักธุรกิจแอมเวย์จะได้รับในอัตราส่วนที่เหมาะสม และยุติธรรมต่อการ
บริการลูกค้าคนสำคัญ และผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัส ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ผลงานกลุ่มธุรกิจที่คุณสร้างขึ้น

ธุรกิจแอมเวย์ยังเป็นโอกาสที่คุณกำหนดความสำเร็จและผลตอบแทนได้ด้วย
ตัวเองหากแต่คุณเลือกที่จะตัดสินใจจากการวางแผนในแต่ละเดือนแผนการ
จ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรมคือสิ่งที่แอมเวย์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดไม่มีการ
เอาเปรียบในธุรกิจ หรือใครมาก่อนหรือหลังขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจของคุณ
ต่างหากที่จะเป็นตัวแปรใครทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ด้วยหลักการนี้เอง
จึงทำให้แอมเวย์เป็นแผนธุรกิจขายตรงหลายชั้นที่เป็นจริง ยุติธรรม และเป็น
ที่รู้จักยอมรับจากผู้คนทั่วโลกมานานถึง 50 ปี

รายได้จากโอกาสทางธุรกิจนี้มาจากทางใดบ้าง

 • ผลกำไรจากการขายปลีกผลิตภัณฑ์ซึ่งราคาจำหน่ายจะเป็นตัวกำหนดค่า
  บริการและผลกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจแอมเวย์
  ทุกท่าน

 • ส่วนลดและส่วนลดพิเศษซึ่งจะส่งให้กับนักธุรกิจเป็นรายเดือน โดยคำนวณ
  จากส่วนลดยอดซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนตัวและกลุ่มองค์กรของนักธุรกิจแอมเวย์
  ในระดับต่างๆ กัน

 • ส่วนลดพิเศษรายปี อันจ่ายเป็นรางวัลในการดำเนินธุรกิจแก่ท่านนักธุรกิจ
  แอมเวย์ในปีบัญชีถัดไปของแอมเวย์

 • รางวัลการดำรงคุณสมบัติครั้งแรก ซึ่งในธุรกิจแอมเวย์จะเรียกชื่อของการ
  ดำรงคุณสมบัติของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับที่แตกต่างกัน
  โดยใช้ชื่ออัญมณี ซึ่งเฉพาะในส่วนของการจ่ายรางวัลการดำรงคุณสมบัติ
  ครั้งแรกนั้นมีมูลค่าสูงสุดคือ 4.5 ล้านบาท

แผนธุรกิจของแอมเวย์

ภาพรวมสิทธิประโยชน์ ส่วนลด ส่วนลดพิเศษ และเงินรางวัลจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจแอมเวย์

ธุรกิจแอมเวย์ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงของแผนธุรกิจที่ยุติธรรมต่อนักธุรกิจ
แอมเวย์ทุกคน ผู้มีความมานะพยายามในการทำธุรกิจและให้ผลตอบแทนสม
ดังความทุ่มเทของแต่ละคนดังนี้
สิทธิประโยชน์ ส่วนลด ส่วนลดพิเศษ และเงินรางวัล กำหนดเวลาที่จะได้รับ
1. สิทธิประโยชน์จากการบริโภคหรือขายผลิตภัณฑ์
1.1
สิทธิประโยชน์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ซื้อผลิตภัณฑ์
ในราคานักธุรกิจ แอมเวย์ (ABO Product Price list หรือ
AP) ซึ่งต่ำกว่าราคาปลีก 25 %
1.2
ผลกำไรจากการขายปลีกผลิตภัณฑ์
ผลกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 25%
เฉพาะสินค้าแอมเวย์เท่านั้น
ทุกครั้งที่ซื้อผลิตภัณฑ์
ทุกครั้งที่ซื้อผลิตภัณฑ์
2. ส่วนลดและส่วนลดพิเศษรายเดือน
2.1
ส่วนลดจากยอดซื้อส่วนตัว 6 - 21%
2.2
ส่วนลดแตกต่าง 3 - 21 %
(จากยอดกลุ่มธุรกิจของผู้ที่คุณให้การ สปอนเซอร์)
2.3
ส่วนลดพิเศษผู้นำ 6 %
(จากการสร้างนักธุรกิจระดับเข็มเงิน)
2.4
ส่วนลดพิเศษทับทิม 2 % (300,000 พีวี)
2.5
ส่วนลดพิเศษไข่มุก 1 %
ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3. ส่วนลดพิเศษรายปี
3.1
ส่วนลดพิเศษมรกต 0.25 %
3.2
ส่วนลดพิเศษเพชร 0.25 %
3.3
ส่วนลดพิเศษเพชรบริหาร 0.25 %
รายปี
4. รางวัลการดำรงคุณสมบัติครั้งแรก
4.1
สำหรับ นธอ.ระดับเพชรคู่ 1,020,000 บาท
4.2
สำหรับ นธอ.ระดับเพชรคู่สองผู้สถาปนา 1,360,000 บาท
4.3
สำหรับ นธอ.ระดับตรีเพชร 1,700,000 บาท
4.4
สำหรับ นธอ.ระดับตรีเพชรสองผู้สถาปนา 2,040,000 บาท
4.5
สำหรับ นธอ.ระดับมงกุฎ 2,720,000 บาท
4.6
สำหรับ นธอ.ระดับมงกุฎสองผู้สถาปนา 3,400,000 บาท
4.7
สำหรับ นธอ.ระดับมงกุฎทูต 4,080,000 บาท
4.8
สำหรับ นธอ.ระดับมงกุฎทูตสองผู้สถาปนา 4,760,000 บาท
รายปี (จ่ายครั้งเดียว)
5.
ส่วนลดพิเศษสองผู้สถาปนา (ส่วนลดพิเศษนี้ มิได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนธุรกิจแอมเวย์)
ส่วนลดพิเศษสองผู้สถาปนา (จ่ายให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร
และสูงขึ้นไป )
รายปี

ตารางส่วนลดประจำเดือน 6-21%
ยอดธุรกิจ (พีวี)
ยอดธุรกิจ (พีวี)
150,000 พีวีขึ้นไป
21%
90,000 พีวีขึ้นไป
18%
55,000 พีวีขึ้นไป
15%
30,000 พีวีขึ้นไป
12%
15,000 พีวีขึ้นไป
9%
5,000 พีวีขึ้นไป
6%


ดัชนีผลตอบแทนนักธุรกิจแอมเวย์ (พีวี:บีวี) = 1 : 3 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ดัชนีผลตอบแทน
นักธุรกิจแอมเวย์นี้เป็นดัชนีผลตอบแทนนักธุรกิจแอมเวย์เฉลี่ย ในความเป็นจริงแล้วบีวีอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตาราง
ข้างบนนี้ก็ได้ อย่างไรก็ตามดัชนีผลตอบแทนนักธุรกิจแอมเวย์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาอ้างอิงจากเอกสารของบริษัท


Top