Untitled Document

แอมเวย์ประเทศไทย

แอมเวย์ประเทศไทย
เป็นธุรกิจเครือข่ายด้วยระบบการตลาดหลายชั้น นำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค มีผลประกอบการปี 2559 ด้วยยอด
ขาย 17,500 ล้านบาท และบริษัทยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยตั้งแต่ปี 2531 โดยมีตำแหน่ง
ในปัจจุบันคือ อุปนายกฝ่ายการศึกษา พร้อมมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในอันที่จะจรรโลงธุรกิจเครือข่ายอย่างมี
คุณธรรม โดยได้ร่วมสนับสนุนอย่างจริงจังในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ซึ่งบัญญัติขึ้น
โดยสมาพันธ์การขายตรงโลกร่วมกับสมาคมการขายตรงในแต่ละประเทศทั่วโลก
นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก
ปัจจุบันมีนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพกับบริษัทเป็นจำนวน 330,000 รหัส
และสมาชิกผู้ใช้สินค้าแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพเป็นจำนวน 720,000 รหัส
ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ 500+ รายการ
ยอดขายปี 2559 17,500 ล้านบาท
นักธุรกิจแอมเว์ 330,000 รหัส
สมาชิกแอมเวย์ 720,000 รหัส
ผลิตภัณฑ์
แอมเวย์เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคมากกว่า 500 รายการ ผลิตภัณฑ์ของ
แอมเวย์ทุกชนิดได้รับการคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและมีการรับประกันความพอใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ท่านสามารถคลิกที่ภาพเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม