Untitled Document

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

หน้า 2 จาก 2
7.
การยุติข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนด การใช้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์
www.amwayshopping.com ซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจา โดยสุจริต
หรือการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ยุติข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ

8.
การไม่ใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมาย

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการ คำสั่ง และกฎเกี่ยวกับการใช้
ของท่านในการบริการของเราและการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ท่านรับรองว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้าม
ตามกฎหมาย หรือโดยข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ท่านตกลงว่า

 • ท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ข้อความ ส่งอีเมล หรือทำการส่งโดยประการใด ซึ่งมีเนื้อหา
  หรือข้อความที่ผิดกฎหมาย ใน ลักษณะที่เป็นอันตราย ข่มขู่ กล่าวร้าย รบกวนใจ
  ละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร
  หรือเป็นการละเมิดซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ ก่อให้เกิด ความน่ารังเกียจ
  หรือเหยียดหยามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือศาสนาของผู้อื่น หรือทำการโดยประการอื่นใด
  ในลักษณะดังกล่าว
 • ท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ข้อความ ส่งอีเมล หรือส่งโดยประการอื่นใดซึ่งเนื้อหาใดๆ
  ที่มีซอฟท์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์ หรือโปรแกรม ที่ออกแบบ
  เพื่อขัดขวางทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์หรือ
  ฮาร์ทแวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ
 • ท่านจะไม่สะสมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น
 • ท่านจะไม่แทรกแซงหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อบริการ หรือเครือข่ายที่ต่อไป
  ยังบริการ หรือขัดขืนต่อข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือ กฎใดๆของเครือข่าย
  ที่ต่อไปยังบริการ
9.
การยินยอมให้เผยแพร่

ท่านได้ตกลงยอมรับว่าเนื้อหาสาระ ข้อมูล หรือความคิดใดๆ ที่ท่านส่งหรือโพสต์ข้อความ
ลงในไซต์นี้ ไม่ว่าโดยลักษณะใด จะได้รับการปฏิบัติดังเช่น สิ่งที่ไม่เป็นความลับและไม่มี
เจ้าของ และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดยแอมเวย์ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะ การสร้างใหม่
การส่ง การตีพิมพ์ การเผยแพร่ การประกาศ การพัฒนา การผลิต หรือการทำการตลาด
ต่อผลิตภัณฑ์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ส่งให้แก่แอมเวย์
จะได้รับการดูแลตามนโยบายความลับของแอมเวย์ ไม่ต้องรับผิดชอบในการตอบ
ข้อความที่โพสต์ไว้ในไซต์นี้

10.
นโยบายด้านความปลอดภัย

เราเข้าใจว่าความปลอดภัยในการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับท่าน
เรารับประกันว่า ได้มีการระมัดระวังและตระหนักถึงเรื่อง ความปลอดภัยในการทำธุรกรรม
ภายใน www.amwayshopping.com ไว้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่าน
การประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของแอมเวย์
ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของแอมเวย์
ซึ่งแอมเวยจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้เว็บไซด์ของแอมเวย์โดยเคร่งครัด

นโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

เรารับรู้ว่าข้อมูลที่เป็นความลับของท่านมีความสำคัญต่อท่านและต่อบุคคล
ผู้ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง เราได้มีการระบุถึงนโยบายด้านความปลอดภัย
โดยละเอียดและเราขอแนะนำท่านให้อ่านโดยละเอียดทั้งหมด นโยบายนี้อาจมี
การเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้
และจะมีผลทันทีเมื่อประกาศใช้จึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะตรวจดูการเปลี่ยนแปลง
ที่มีการประกาศไว้

นโยบายนี้ระบุถึงข้อมูลที่เราเก็บ วิธีการใช้ วิธีแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
และวิธีที่เราปกป้องและเก็บรักษา

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และใช้ข้อมูลนั้นๆ โดยหลักก็เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการ
ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อที่เราจะได้สามารถให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่าน

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจาก
การถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย
หรือไม่ว่ากรณีใดๆ แอมเวย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าว
ทั้งหมด และแอมเวย์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

ข้อผูกพันในการให้ข้อมูลทางทะเบียน ท่านต้อง?
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ อย่างทันทีใน
  แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • รักษาข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อทำให้ข้อมูลนั้นเป็นความจริง
  ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

นักธุรกิจแอมเวย์/สมาชิกทุกคนต้องใช้รหัสผ่านที่เป็นความลับ (password)
พร้อมกับหมายเลขประจำตัวนักธุรกิจแอมเวย์/สมาชิกที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบ
เพื่อใช้ในการเข้าถึงส่วนที่ต้องใช้รหัสผ่านของเว็บไซต์ ท่านจะต้องรักษาหมายเลขประจำตัว
โค้ด หรือรหัสผ่านที่เราได้แจ้งแก่ท่าน ท่านจะต้องแจ้งให้แอมเวย์ ทราบทันทีหากมีการใช้
รหัสผ่านเหล่านั้นโดยมิได้รับอนุญาต หรือหากมีการฝ่าฝืนความปลอดภัยใดๆ
ท่านต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดในการดำเนินธุรกรรม ทั้งหมดภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ที่ใช้
รหัสผ่านของท่านโดยแอมเวย์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้ของท่านใน
ทางที่ผิด เมื่อมีบุคคลอื่นนำสิทธิในการเข้าใช้ที่ใช้รหัสผ่านของท่านไปใช้

เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ในเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรหัสผ่าน
โดยไม่มอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้
นอกจากนี้ การใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านซึ่งบริษัทมอบให้ท่าน
ถือเป็นการกระทำโดยตัวท่านเองและอาจมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมาย

การยกเลิก

ท่านตกลงและยอมรับว่า แอมเวย์มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการที่อาจจะยกเลิกรหัสผ่าน
สิทธิในการเข้าใช้ (หรือบางส่วนของสิทธิในการเข้าใช้) หรือ การใช้บริการและย้ายและ
ลบเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่มี
ข้อจำกัดสืบเนื่องมาจากความบกพร่อง ในการใช้สิทธิในการเข้าใช้ หรือหากแอมเวย์เชื่อ
ว่าท่านได้ฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ในข้อสัญญา

เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

ท่านได้ตกลงและยอมรับว่า เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง
รวมถึงและโดยไม่มีข้อจำกัด ในการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติและ ทางการตลาด ในส่วน
ของการตลาดนั้น บางครั้งเราอาจจัดส่งวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น
ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า หรือข้อมูลใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เว็บไซต์

การสำรวจและทำแบบสอบถาม

แอมเวย์อาจมีการทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากท่าน ซึ่งเราจะนำข้อมูล
ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน และนำเสนอเนื้อหาที่
เราเชื่อว่าท่านจะสนใจด้วยเช่นกัน

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม

นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือตามความจำเป็นในการให้
บริการแก่ท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของ ท่านให้แก่บุคคล
ที่สามอย่างไรก็ตาม ท่านได้ตกลงและยอมรับว่าข้อมูลในเรื่องชื่อ หมายเลขประจำตัว
รายละเอียดในการติดต่อ และมูลค่าที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อนั้น นักธุรกิจแอมเวย์ผู้สปอนเซอร์
รวมถึงนักธุรกิจแอมเวย์คนปัจจุบันที่ให้บริการแก่ท่านจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้
นักธุรกิจแอมเวย์ ระดับแพลตินัมของท่านจะสามารถเข้าถึงหมายเลขประจำตัวนักธุรกิจ
แอมเวย์ของท่าน และมูลค่าที่ท่านสั่งซื้อได้ด้วย

ท่านได้ตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่จำเป็น แอมเวย์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่
ตัวแทนของแอมเวย์หรือผู้รับเหมาทำงาน เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการแก่แอมเวย์
ตัวแทนและผู้รับเหมาเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
นอกเหนือไปจากเพื่อเป็นการให้บริการตามขอบเขต ที่ได้ทำสัญญาไว้กับแอมเวย์เท่านั้น

คุ้กกี้บนแอมเวย์

คุ้กกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ www.amwayshopping.com อาจจะใช้ในการบ่งชี้ว่า
ผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นตัวท่านจริงๆ เว็บไซต์ www.amwayshopping.com จะใช้คุ้กกี้ใน
สองกรณีคือ เพื่อการระบุตัวบุคคลและการรับรอง กล่าวคือเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การใช้เว็บไซต์ของท่านและพิสูจน์ว่าท่านเป็นใคร โดยคุ้กกี้ที่เราใช้นั้นมีความปลอดภัย