Untitled Document

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
กิจธวัช ฤทธีราวี
กิจธวัช ฤทธีราวี
กรรมการผู้จัดการ
เลไล โสฬสรัตนพร
เลไล โสฬสรัตนพร
ผู้อำนวยการอาวุโสปฏิบัติการ
วิเชียร รัตนรังษีโรจน์
วิเชียร รัตนรังษีโรจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
รัตนา ชาญนรา
รัตนา ชาญนรา
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
ชุมพฤนท์ ยุระยง
ชุมพฤนท์ ยุระยง
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
บุษปัน วังวิวัฒน์
บุษปัน วังวิวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชนิตา สุวัตถี
ชนิตา สุวัตถี
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ภาณุ ตันโสรัจประเสริฐ
ภาณุ ตันโสรัจประเสริฐ
ผู้อำนวยการฝ่ายระบบข้อมูล
กมล เกี่ยวศรีกุล
กมล เกี่ยวศรีกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน
กิจธวัช ฤทธีราวี
กิจธวัช ฤทธีราวี
กรรมการผู้จัดการ
แอมเวย์ครองความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้คน พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ
เวิลด์คลาส จนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่าเป็นแบรนด์สินค้าขายตรงที่
น่าเชื่อถืออันดับ 1 ถึง 15 ปีซ้อน*

โอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ คือ แรงบันดาลใจที่พร้อมจะสนับสนุนให้ผู้คนมากมาย
ได้บรรลุเป้าหมายของชีวิตภายใต้วิสัยทัศน์ “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า
(Amway Helping People Live Better Lives)” ด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ที่
เป็นจริง ยุติธรรม มั่นคงและเป็นมรดกสู่ทายาทแก่นักธุรกิจแอมเวย์ทั่วประเทศกว่า
330,000 รหัส ซึ่งในฐานะที่นักธุรกิจแอมเวย์ทุกท่านเป็น “หุ้นส่วนทางธุรกิจอันดับ
หนึ่งของบริษัท” เราจึงมีพันธสัญญาร่วมกันในการสร้างรากฐานและพลังเครือข่าย
ที่แข็งแกร่ง เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยอีกมากมายได้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์ให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
เพื่อสามารถให้บริการสมาชิกและลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ยังเป็นอีกหนึ่งในกุญแจสำคัญสำหรับการเติบโตของบริษัท
ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับโลก การรับประกันความพอใจในผลิตภัณฑ์ ไม่พอใจ
ยินดีคืนเงิน รวมทั้งมีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ ด้วย
ผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ พร้อมการนำผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความงามที่มีนวัตกรรมสูงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่นิยมในปัจจุบัน แอมเวย์มั่นใจในศักยภาพและความแข็งแกร่งของ
องค์กร พร้อมเน้นกลยุทธ์การตลาด 3 ประการ ได้แก่

 • แบรนด์แห่งนวัตกรรม (Brand of Innovation)
 • แบรนด์ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ (Brand of Lifestyle Solutions)
 • แบรนด์แห่งจิตสำนึกเพื่อทุกคนในสังคม
  (Brand of Corporate Responsibility)

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 2 ทศวรรษ แอมเวย์ได้ดำเนินกิจกรรม

เพื่อตอบแทนบุญคุณของสังคมด้วยการจัดโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ

การสร้างและพัฒนาห้องสมุด การมอบทุนการศึกษา การผลิตหนังสือเสียง
การผ่าตัดรักษาอาการปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น พร้อมกับปณิธานที่แน่วแน่
เพื่อเป็นพลังที่จะยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยตลอดไป

*ผลวิจัย Thailand’s Most Admired Brand & Why we Buy โดยนิตยสาร
BrandAge ปี 2543-2557
เลไล โสฬสรัตนพร
เลไล โสฬสรัตนพร
ผู้อำนวยการอาวุโสปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในประเทศที่เติบโตอย่างต่อ
เนื่อง “ผู้อำนวยการอาวุโสปฏิบัติการ” จึงมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ
งานด้านปฏิบัติการทั้งหมดภายในบริษัท ได้แก่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดจำหน่าย และ
ฝ่ายระบบข้อมูล โดยรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ นับเป็นการเสริมทีมด้าน
การบริหารงานของแอมเวย์ให้แข็งแกร่งและสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
วิเชียร รัตนรังษีโรจน์
วิเชียร รัตนรังษีโรจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
การทำงานของฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์จะมีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
นักธุรกิจแอมเวย์ ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดย
เรามุ่งเน้นการสนับสนุนอาชีพนักธุรกิจแอมเวย์ให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างมืออาชีพผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ


“หัวใจสำคัญในการทำงานของเรา คือ การดูแลรับผิดชอบภาพรวมและการดำเนิน
งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจแอมเวย์ เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านประสบความ

สำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ

การจัดสัมมนาธุรกิจและท่องเที่ยวฉลองความสำเร็จในทุกๆ ปี ”


ธุรกิจแอมเวย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามีการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาใช้ใน
การดำเนินธุรกิจ เพื่อที่นักธุรกิจแอมเวย์สามารถทำงานและบริหารธุรกิจของตน
ได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงเรามุ่งสร้างความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจที่ดีระหว่างบริษัทและนักธุรกิจแอมเวย์ในรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอด

หน้าที่ของฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (Business Relations Division)
 • ดูแลรับผิดชอบภาพรวมและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจ
  แอมเวย์
 • การติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำและรับฟังคำปรึกษา การมอบรางวัลและ
  เชิดชูเกียรติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินรางวัล เกียรติรางวัล หรือการท่องเที่ยว
 • พัฒนานักธุรกิจแอมเวย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยการจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ
  และการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ
  แอมเวย์ให้ทำงานและบริหารธุรกิจของตนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่างบริษัทและนักธุรกิจ
  แอมเวย์
 • สร้าง Brand โอกาสทางธุรกิจ
รัตนา ชาญนรา
รัตนา ชาญนรา
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
ปัจจัยหลักที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจแอมเวย์คือ การนำเสนอสินค้าที่มี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านนักธุรกิจแอมเวย์มืออาชีพ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องเริ่มจากการวิจัยค้นคว้ากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อความพึงพอ
ใจสูงสุดของผู้บริโภค ฝ่ายการตลาดจึงมีหน้าที่คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพและนำ
มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคในประเทศไทย

ฝ่ายการตลาดยังมีบทบาทในการจัดทำและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นักธุรกิจแอมเวย์สามารถเปิดตลาดและขยาย
ตลาดธุรกิจส่วนตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจแอมเวย์เป็นธุรกิจที่มั่นคงและไร้
กังวลอย่างแท้จริง

หน้าที่ของฝ่ายการตลาด (Marketing Division)
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องแผนการตลาด
 • วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานข้อมูล
 • จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมการตลาด
 • ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • ดูแลผลิตภัณฑ์แอมเวย์ทั้งหมด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
  สำหรับเรือนร่าง ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้าน และพอร์เซอนอล ช็อปเปอร์ส
  แค็ตตาล็อก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรทางธุรกิจที่นำมาฝากจำหน่ายผ่าน
  ช่องทางแอมเวย์
ชุมพฤนท์ ยุระยง
ชุมพฤนท์ ยุระยง
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจแอมเวย์และนักธุรกิจแอมเวย์ คือปัจจัยสำคัญประการ
หนึ่งที่จะสร้างการยอมรับและการสนับสนุนจากลูกค้า ผู้บริโภค รวมถึงการสื่อสาร
อย่างถูกต้องด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์จากองค์กรก็จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น

ของสาธารณชนต่อธุรกิจแอมเวย์เช่นกัน ดังนั้นงานสื่อสารองค์กรจึงครอบคลุมถึง

การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการผลิต
สื่อส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทสำหรับนักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการดำเนินงานของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยในฐานะพลเมืองทางธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบ

เรามุ่งเน้นการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้สัมฤทธิ์ผล สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนงานของบริษัท ประสานความร่วมมือกับนักธุรกิจและสมาชิก
แอมเวย์ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกับภาครัฐและองค์กรต่างๆ ในการจรรโลงธุรกิจเครือ
ข่ายที่มีจรรยาบรรณให้ยั่งยืนและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ ตลอดจนมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมไทยด้วยโครงการสาธารณประโยชน์ ด้วยช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและข้อมูลทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการทำงานของนักธุรกิจแอมเวย์

หน้าที่ของฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Division)

 • ผลิตสื่อต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับนักธุรกิจและสมาชิก
  แอมเวย์ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจต่างๆ
  เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์
  แอมเวย์
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
  แก่สาธารณชนเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องและมีจรรยาบรรณ
 • พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารของบริษัทในช่องทางต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  สะดวก รวดเร็ว และตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
  ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 • วางแผนและบริหารงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์แอมเวย์
  เพื่อเผยแพร่สู่ผู้บริโภคและสาธารณชน
 • เป็นคณะทำงานในการบริหารงานและประสานความร่วมมือในกิจกรรม
  ต่างๆ ของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
 • ตอบคำถามนักธุรกิจแอมเวย์/สมาชิก และผู้สนใจ ในเรื่องต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์
  การดำเนินธุรกิจ ฯลฯ
บุษปัน วังวิวัฒน์
บุษปัน วังวิวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อว่า การบริหารจัดการองค์กรให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดนั้นล้วนขึ้นอยู่กับพนักงานของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ว่าบริษัทจะมี
นโยบายหรือแผนการดำเนินธุรกิจที่ดีเยี่ยมอย่างไร หากปราศจากพนักงานที่มี
ความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และมีแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน นโยบาย
หรือแผนการใดๆ ของบริษัทก็ไม่อาจสำเร็จลงได้ จึงเป็นความรับผิดชอบของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เอาใจใส่ดูแล
พนักงาน เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรอันมีคุณค่า เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมี
ความพร้อมและมีกำลังใจที่ดีที่จะปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ
นักธุรกิจแอมเวย์อย่างเต็มที่และเพื่อให้นักธุรกิจแอมเวย์ประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินธุรกิจดังเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังร่วมวางแผนเชิงกลยุทธ์กับฝ่ายงานอื่นๆ ของบริษัท โดย
ร่วมในการวางแผนงานของบริษัท สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถตอบ
สนองนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของบริษัทได้ทันท่วงทีนับเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่องค์กรในระยะยาว

ปัจจุบัน บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานทั่วประเทศเป็นจำนวน
กว่า 1,000 คนโดยพนักงานทั้งหมดเป็นชาวไทยและมีแผนการรับบุคลากรเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Division)
 • สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
  อย่างสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและวัฒนธรรมองค์กร
 • บริหารผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาด
  แรงงาน
 • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อดำรงรักษาคุณค่าและจรรยาบรรณของบริษัท
  รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
 • สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่
  พนักงานเพื่อการทำงานเป็นทีม
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงานภายใน
  บริษัท การจัดส่งเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ และการดูแลอาคาร
  ทรัพย์สินของบริษัท
ชนิตา สุวัตถี
ชนิตา สุวัตถี
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
องค์กรยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไรการจัดการด้านบัญชีและการเงินยิ่งต้องมีภาระงานที่
ต้องรับผิดชอบและจำเป็นต้องดูแลอย่างรอบคอบมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะบริษัท
แอมเวย์ ที่ต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานด้านบัญชีและการเงินของ
บริษัทที่มีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิ เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน
ของนักธุรกิจแอมเวย์ และสมาชิกให้สะดวกยิ่งขึ้น การบริหารการเงินของบริษัท
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การควบคุมสินค้าคงคลังของบริษัท ซึ่งต้องอาศัยการ
วางแผนงานอย่างรัดกุม เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจแอมเวย์ที่ยิ่งทวีจำนวนมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน รวมไปถึงการดูแลเรื่องภาษีอากรให้ถูกต้องตรงตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ทุกประการ และพร้อมเสมอต่อการตรวจสอบต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
หน้าที่ด้านการเงินของบริษัทแอมเวย์ที่ต้องให้ความพิถีพิถันมากเป็นพิเศษคือการ
คำนวณและจ่ายส่วนลดพิเศษระดับต่างๆ อย่างถูกต้องแก่นักธุรกิจแอมเวย์ทุกท่าน
ตามพันธสัญญา นั่นคือภาระหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง เพราะแอมเวย์เชื่อเสมอว่า การ
ตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจอิสระที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ก็เพื่อต้องการ
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ตรงกับเป้าหมาย ความฝัน ความหวังเหล่านั้น งาน
ด้านการบริหารการเงินจึงต้องเข้มงวดต่อการดูแลให้เป็นไปตามความคาดหวังของ
นักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนด้วยเช่นกัน

“บริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องการคำนวณการจ่ายผลตอบแทนตามที่นัก
ธุรกิจแอมเวย์แต่ละท่านได้ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามที่บริษัทได้
มอบไว้ในทุกคำมั่นสัญญา ในแต่ละเดือนจำนวนนักธุรกิจแอมเวย์มีเพิ่มมากขึ้น
นั่นหมายถึงความรับผิดชอบทั้งในส่วนของการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความเป็นมือ
อาชีพอย่างสูงนอกเหนือจากความละเอียดรอบคอบแล้ว ความเอาใจใส่ต่อ
นักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนก็คือหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เรารับผิดชอบและมี
ความสุขที่ได้มองเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคน”

หน้าที่ของฝ่ายการเงิน (Finance Division)
 • บริหารงานด้านบัญชีและการเงินทั้งหมดของบริษัท
 • จัดการในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและภาษีอากร
 • ตรวจสอบการคำนวณและจ่ายส่วนลดพิเศษระดับต่างๆ ให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์
  ตามกำหนดเวลา
 • ควบคุมสินค้าคงคลังของบริษัท
 • จัดซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ภายในประเทศ
ภาณุ ตันโสรัจประเสริฐ
ภาณุ ตันโสรัจประเสริฐ
ผู้อำนวยการฝ่ายระบบข้อมูล
ปัจจุบันแอมเวย์เป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่ายและเป็นองค์กรที่มีการเติบโตสูง
จำนวนสมาชิกและนักธุรกิจแอมเวย์มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะ
เดียวกันการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะใช้เวลาอยู่กับเครื่องมือสื่อสาร
และดิจิทัลมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การวางแผนและพัฒนาระบบการสื่อสารรวมถึง
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพสูงจึงถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สำหรับฝ่ายระบบข้อมูล เรามุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์และตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ให้ความสำคัญกับ
การจัดหาและติดตั้งระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่ต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและมีความปลอดภัยสูงไม่ว่าจะผ่าน
ระบบหรือสื่อที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องรวดเร็ว มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
บริษัทแม่กับแอมเวย์ ช็อปต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 80 สาขาตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าให้กับสมาชิกและที่สำคัญที่สุดเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเติบโตให้กับองค์กรและนักธุรกิจแอมเวย์ในการขยายธุรกิจได้
อย่างมั่นคงและเป็นส่วนช่วยให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งทาง
ธุรกิจที่มีเพิ่มมากขึ้นและมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

หน้าที่ของฝ่ายระบบข้อมูล (Information System Division)
แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 แผนก คือ

1. แผนกคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่
 • จัดการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินการของฝ่ายต่างๆ
  ภายในบริษัท
 • เก็บบันทึกข้อมูลธุรกิจขององค์กรนักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์
 • จัดการด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์
 • จัดการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับสำนักงานใหญ่ คลังสินค้าและ
  แอมเวย์ ช็อป โดยผ่านทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

2. แผนกทะเบียน ทำหน้าที่
 • รับและดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสถานภาพของนักธุรกิจและสมาชิก
  แอมเวย์
 • รับใบสมัครนักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์รายใหม่เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียน
  เป็นนักธุรกิจหรือสมาชิกแอมเวย์
 • ดำเนินการต่ออายุสถานภาพการเป็นนักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์
 • ดำเนินการลาออกจากการเป็นนักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์
 • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ตามความประสงค์ของนักธุรกิจและ
  สมาชิกแอมเวย์
 • บริการข้อมูลข่าวสารในสายงานของนักธุรกิจแอมเวย์


กมล เกี่ยวศรีกุล
กมล เกี่ยวศรีกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน
บริษัทมุ่งสร้างแบรนด์แอมเวย์ให้แข็งแกร่งทุกช่องทาง ซึ่งหนึ่งในช่องทางหลักที่
เราให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องคือ การบริหารงานด้านซัพพลายเชน เริ่มตั้งแต่
การวางแผนสั่งสินค้า การวิเคราะห์ การจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า รวมถึงการ
จัดส่งสินค้าไปยังนักธุรกิจหรือสมาชิกแอมเวย์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงการให้บริการต่างๆ ภายในแอมเวย์ ช็อป และการบริการหลังการขายก็ถือ
เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

"แอมเวย์มีการพัฒนาด้านซัพพลายเชนให้ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลมาโดยตลอด
เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและสร้างความประทับใจอย่างสูงสุดให้แก่นักธุรกิจและ
สมาชิกแอมเวย์ทุกท่านที่มาใช้บริการในทุกแอมเวย์ ช็อปที่มีอยู่ 83 แห่งทั่วประเทศ
ซึ่งครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เรามั่นใจว่าด้วยการดูแลและการให้บริการ
อย่างใกล้ชิดของทีมงานแอมเวย์และพนักงานที่มีประสบการณ์ และมีความพร้อมอย่าง
เต็มที่ จะสามารถสร้างรอยยิ้มและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ทุกท่านได้อย่างแน่นอน"

หน้าที่ของฝ่ายซัพพลายเชน (Supply Chain Division)
 • แผนกวางแผนสินค้าคงคลัง ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสินค้าคงคลัง ตั้งแต่
  วางแผน วิเคราะห์และสั่งสินค้า การติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ที่เมือง
  เอด้า รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการนำเข้าและกำหนดการขนส่ง
  ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั้งหมด รวมถึงติดต่อประสานงานกับคู่ค้าในเพอร์เซอนอล
  ช็อปเปอร์ส แค็ตตาล็อก
 • แผนกคลังสินค้าทำหน้าที่บริหารจัดการระบบจัดเก็บและกระจายสินค้าคงคลัง
  ไปยังแอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของประเภท
  ผลิตภัณฑ์และจำนวน พร้อมความสมบูรณ์ของหีบห่อของบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่ง
 • แผนกรับคำสั่งซื้อและส่วนจัดส่งสินค้า ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อและจัดผลิตภัณฑ์
  ที่ได้รับการสั่งซื้อเพื่อส่งมอบให้กับนักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์ทั้งในกรุงเทพฯ
  และต่างจังหวัด
 • แผนกบริการหลังการขายและรับคืนสินค้า ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการรับคืน
  ผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์ รวมทั้งรับซ่อมและส่งมอบคืน
  สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของแอมเวย์
 • แอมเวย์ช็อป ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าแก่นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์
  ในรูปแบบร้านสะดวกซื้อ เพื่อขยายช่องทางการบริการให้แก่ นักธุรกิจและ
  สมาชิกแอมเวย์อย่างสะดวกรวดเร็ว การรับคืนผลิตภัณฑ์ ตามนโยบาย
  ของบริษัท การรับใบสมัครและต่ออายุสถานภาพนักธุรกิจและสมาชิก
  แอมเวย์ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแอมเวย์และบริการต่างๆ