ส่งใบรับประกันสินค้า

เลือกผลิตภัณฑ์*
Choose The Product
 
หมายเลขเครื่อง*
Serial No.
 
วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ*
Date Purchased
 
กรุณากรอกข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างให้สมบูรณ์
หากท่านส่งใบรับประกันช่องทางนี้แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องส่งใบรับประกันที่แนบมากับตัวเครื่องมายังบริษัทอีก
ในกรณีเป็นนักธุรกิจ/สมาชิกแอมเวย์ไม่ต้องระบุที่อยู่ กรุณาระบุเฉพาะจำนวนสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น

รายละเอียดเจ้าของเครื่อง / Customer Information

ชื่อ*
Name
 
 *  บุคคลทั่วไป
นักธุรกิจ/สมาชิกแอมเวย์
นามสกุล*
Last name
 
หมายเลขประจำตัว
 
หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาเปลี่ยนที่อยู่ ที่เว็บไซต์ www.amwayshopping.com
หัวข้อ ข้อมูลส่วนตัว หรือ Call Center 0-2725-8000 ก่อนส่งใบรับประกันสินค้านี้

ที่อยู่

เลขที่*
Address No.
 
หมู่ที่
Moo
 
หมู่บ้าน
Village
 
ตรอก/ซอย
Soi
 
ถนน
Road / Street
 
ตำบล/แขวง*
Tumbol
 
อำเภอ/เขต*
District
 
จังหวัด*
Province
 
รหัสไปรษณีย์*
Postal Code
 
โทรศัพท์
Telephone
 
Ext.
 
โทรศัพท์มือถือ
Mobile Phone
 
  ตัวอย่าง 081522xxxx
อีเมล
E-mail
 
จำนวนสมาชิกในครอบครัว*
Family Members
 
คน

กรุณาระบุรายละเอียดนักธุรกิจแอมเวย์ที่ท่านสั่งซื้อสินค้า/ Purchase from ABO

ชื่อ*
Name
 
นามสกุล*
Last name
 
หมายเลขประจำตัวนักธุรกิจแอมเวย์*
ABO No.