Untitled Document

สนทนาภาษาช่าง

technician
กรุณา “คลิก”ที่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องทราบข้อมูล
atmosphere atmosphere
ATMOSPHERE
waterfilter waterfilter
เครื่องกรองอากาศแอมเวย์
e-spring e-spring
eSpring
atmosphere atmosphere
เครื่องกรอกน้ำแอมเวย์รุ่น 2
การติดตั้งดูแลรักษา
- การเปลี่ยนแผ่นกรองกลิ่นและแผ่นกรองฝุ่น
- การทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบและตัวกรองเซ็นเซอร์ฝุ่น
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
คำถาม แถบสัญญาณเซ็นเซอร์ฝุ่นปรากฏเป็นแถบสีแดงหรือเขียวค้าง
สาเหตุ มีฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณที่กรองตัวเซ็นเซอร์ฝุ่น
วิธีทางแก้ ตรวจสอบว่ามีฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่ หากสกปรกมากให้ทำความสะอาดที่กรองตัวเซ็นเซอร์ฝุ่น
  Click to download
คำถาม สัญญาณไฟทำงานสว่างอยู่แต่ไม่มีอากาศออกจากเครื่อง
สาเหตุ
 • ไม่ได้ถอดถุงแผ่นกรองกลิ่นและแผ่นกรองฝุ่น
 • การสะสมของฝุ่นหรือเส้นผมติดอยู่ที่แผ่นกรองชั้นนอก
วิธีทางแก้
 • ตรวจสอบว่าได้ถอดถุงใส่แผ่นกรองกลิ่นและแผ่นกรองฝุ่นหรือไม่
 • ทดสอบแรงลมที่ออกจากเครื่อง
 • ทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นนอก
  Click to download
คำถาม เครื่องกรองอากาศแสดงสัญญาณไฟเตือนสีส้มที่แผ่นกรองฝุ่นและแผ่นกรองกลิ่น
สาเหตุ เตือนว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง โดยแจ้งเตือนก่อนหมดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง 2 สัปดาห์
วิธีทางแก้ แนะนำให้เปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นและแผ่นกรองกลิ่นใหม่
คำถาม หลังจากการเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นแล้ว สัญญาณไฟยังคงกะพริบอยู่ และเครื่องส่งเสียงดังบิ๊บสามครั้งทุกครั้งที่ใช้รีโมทคอนโทรล
สาเหตุ ไม่ได้ Reset แผ่นกรองฝุ่นหลังจากเปลี่ยนแผ่นใหม่
วิธีทางแก้ ใช้วัตถุปลายแหลม กดปุ่ม RESET แผ่นกรองฝุ่นค้างไว้ 3 วินาที จนกระทั่งเครื่องส่งเสียงดังบิ๊บ
คำถาม ปุ่ม Power ไม่ปรากฎสัญญาณไฟ
สาเหตุ
 • ไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่องกรองอากาศ
 • เต้าเสียบชำรุดหรือเสียหาย
วิธีทางแก้
 • ตรวจสอบว่าเครื่องเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้ว ถ้าเต้าเสียบมีสวิตช์ปิดเปิดต้องแน่ใจว่าสวิตช์นั้นเปิดอยู่
 • ควรปรึกษาช่างไฟ หรือย้ายเครื่องไปบริเวณอื่นที่เต้าเสียบทำงานได้
การติดตั้งดูแลรักษา
- การเปลี่ยนแผ่นกรองกลิ่นและแผ่นกรองฝุ่น
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
คำถาม เครื่องกรองอากาศมีไฟกะพริบเตือนสีเหลือง ( Replace ) ที่แผ่นกรองพร้อมกับสัญญาณไฟสีเขียว และมีเสียงปิ๊บ 3 ครั้ง
สาเหตุ เตือนว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง โดยแจ้งเตือนก่อนหมดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง 2 สัปดาห์
วิธีทางแก้ แนะนำให้เปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นและแผ่นกรองกลิ่นใหม่
คำถาม เครื่องกรองอากาศมีไฟกระพริบเตือนสีแดงที่แผ่นกรองพร้อมกับเสียงปิ๊บ 3 ครั้ง
สาเหตุ สัญญาณเตือนหมดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง
วิธีทางแก้ แนะนำให้เปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นและแผ่นกรองกลิ่นใหม่
คำถาม สัญญาณไฟทำงานสว่างอยู่แต่ไม่มีอากาศออกมาจากเครื่องกรองอากาศ
สาเหตุ
 • ไม่ได้ถอดถุงแผ่นกรอง
 • การสะสมของฝุ่นหรือเส้นผมติดอยู่ที่แผ่นกรองชั้นนอก
วิธีทางแก้
 • ตรวจสอบว่าได้ถอดถุงใส่แผ่นกรองกลิ่นและแผ่นกรองฝุ่นหรือไม่
 • ทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นนอก
คำถาม เครื่องกรองอากาศไม่ทำงาน
สาเหตุ
 • ไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่องกรองอากาศ
 • เต้าเสียบชำรุดหรือเสียหาย
วิธีทางแก้
 • ตรวจสอบว่าเครื่องเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้ว ถ้าเต้าเสียบมีสวิตช์ปิดเปิดต้องแน่ใจว่าสวิตช์นั้นเปิดอยู่
 • ควรปรึกษาช่างไฟ หรือย้ายเครื่องไปบริเวณอื่นที่เต้าเสียบทำงานได้
การติดตั้งดูแลรักษา
- การติดตั้ง eSpring กับฝาผนัง
- การติดตั้งหัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำ
- การเปลี่ยนท่อนำน้ำ
- การติดตั้งไส้กรองหยาบ
- แผ่นทาบยึดติดผนังสำหรับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
คำถาม การรั่วซึมของน้ำที่บริเวณหัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำ
สาเหตุ
 • รัวซึมที่หัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำบริเวณน้ำประปาขณะเปิดน้ำกรอเกิดจาก
  สิ่งอุดตันบริเวณตะแกรงและลูกยางหรือลูกยางด้านน้ำประปาชำรุด
 • รั่วซึมที่หัวต่อเบี่ยงทิศทางบริเวณน้ำกรอง แม้ว่าปิดวาล์วน้ำและบิดไปที่
  น้ำประปาแล้วเกิดจากสิ่งอุดตันบริเวณตะแกรงและลูกยาง หรือลูกยาง
  ส่วนน้ำกรองชำรุด
 • น้ำรั่วซึมบริเวณหัวต่อแบบเกลียว เกิดจากขันหัวต่อไม่แน่น หรือโอริงรอง
  ภายในเกลียวหัวเบี่ยงชำรุด
วิธีทางแก้
 • ทำความสะอาดตะแกรงและลูกยางส่วนน้ำประปา และตรวจสอบลูกยางว่าชำรุดหรือไม่ หากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
 • ทำความสะอาดตะแกรงและลูกยางส่วนน้ำกรอง และตรวจสอบลูกยางว่าชำรุดหรือไม่ หากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
 • ตรวจสอบการขันหัวต่อแบบเกลียวว่าแน่นหรือไม่ และโอริงรองภายในเกลียวว่าชำรุดหรือไม่
  Click to download
คำถาม จอภาพอิเล็กทรอนิกส์กระพริบและมีเสียงร้องเตือนต่อเนื่อง
สาเหตุ
 • ฝาครอบเครื่องกรองน้ำปิดไม่สนิท
 • ชุดไส้กรองคาร์บอนและหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • การรบกวนทางไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
วิธีทางแก้
 • ประกอบฝาครอบเครื่องให้ตรงตำแหน่งและลงล็อคพอดี
 • ถอดประกอบชุดไส้กรองคาร์บอนและหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทใหม่อีกครั้ง
 • ถอดหม้อแปลงไฟฟ้าออกและเสียบใหม่อีกคร้ง
  Click to download
คำถาม หน้าจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีรูปหยดน้ำขณะกรองน้ำ
สาเหตุ อาจเกิดจากแรงดันน้ำต่ำ หรือมีสิ่งกีดขวางระหว่างกล่องวงจรไฟฟ้าและชุดไส้กรองคาร์บอนและหลอดยูวี
วิธีทางแก้ ให้ตรวจสอบบริเวณด้านในกล่องวงจรไฟฟ้าและช่องส่งสัญญาณบนตัวยึดไส้กรองว่ามีสิ่งสกปรกหรือไม่ และใช้ผ้านุ่มเช็ดสิ่งสกปรกออก
  Click to download
คำถาม จอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีสัญญาณไฟใด ๆ
สาเหตุ
 • ไม่ได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เรียบร้อยสมบูรณ์
 • ไม่มีกระแสไฟฟ้า / ไฟดับ
วิธีทางแก้ ให้ตรวจสอบสัญลักษณ์ไฟสีเขียวที่หม้อแปลงไฟฟ้า ในการทำงานปกติจะแสดงไฟสีเขียว
คำถาม มีน้ำรั่วบริเวณรอบ ๆ ข้อต่อของท่อนำน้ำ
สาเหตุ
 • ไม่ได้ใส่จุกพลาสติกในท่อนำน้ำ
 • หน้าตัดปลายท่อนำน้ำไม่เรียบ
วิธีทางแก้
 • ใส่จุกพลาสติกในท่อนำน้ำ
 • ตัดปลายท่อนำน้ำใหม่และใส่ท่อนำน้ำ
คำถาม น้ำที่ไหลจากหัวเบี่ยงทิศทางน้ำช้าลง
สาเหตุ
 • ช่องทางที่น้ำไหลมีสิ่งอุดตัน / กีดขวาง
 • ช่องน้ำกรองมีสิ่งอุดตัน
 • ช่องน้ำประปามีสิ่งอุดตัน
 • ไส้กรองตัน
วิธีทางแก้
 • ใช้แปรงทำความสะอาดบริเวณช่องน้ำที่ไหล
 • ถอดส่วนที่เป็นช่องน้ำกรองออกมาแล้วทำความสะอาดด้วยแปรง
 • ถอดส่วนที่เป็นช่องน้ำประปาออกมาแล้วทำความสะอาดด้วยแปรง
 • แนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองใหม่
คำถาม กรณีเกิดฝ้าที่กล่องวงจรไฟฟ้า ควรทำอย่างไร
สาเหตุ อธิบายเพิ่มเรื่องความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกเครื่องอาจเกิดขึ้นได้ คือเมื่อน้ำเย็นจัด และอุณหภูมิห้องอุ่น หรือชื้น ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆกับตัวเครื่อง
วิธีทางแก้ ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ฝ้าที่กล่องวงจรไฟฟ้าจะหายไปเอง ให้ลูกค้าเช็ดเครื่องให้แห้งด้วยผ้านุ่ม หากหลังจากปล่อยเครื่องให้แห้งแล้ว ยังพบปัญหาอีกหรือ เครื่องไม่ปกติ ขอให้นำส่งเครื่องเข้าศูนย์ แผนกบริการหลังการขาย
อื่นๆ
- วิธีการอ่านสัญลักษณ์จอภาพอิเล็กทรอนิกส์
แนะนำวิธีการอ่านสัญลักษณ์บนจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงสถานะการทำงาน
- ข้อมูลทางเทคโนโลยีและการบำบัดน้ำอื่น ๆ
เรามีวิธีการและเทคโนโลยีที่ช่วยให้น้ำสะอาดหลายวิธีแต่จะมี วิธีใดบ้างที่ช่วยให้น้ำสะอาดและคงคุณประโยชน์ของน้ำได้ดี
- แคลเซียมในน้ำประปาทำให้เกิดนิ่วจริงหรือไม่
- คำถามที่พบเป็นประจำของเครื่องกรองน้ำ eSpring 1/2
- คำถามที่พบเป็นประจำของเครื่องกรองน้ำ eSpring 2/2
- แผ่นทาบสำหรับยึดติดผนัง eSpring 1
- แผ่นทาบสำหรับยึดติดผนัง eSpring 2
- 8 คำถามกับความกระด้างของน้ำ Water Hardness
การติดตั้งดูแลรักษา
- การตรวจสอบหน้าจอเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรอง
- เทคนิคการเปลี่ยนท่อนำน้ำ
- เทคนิคการเปลี่ยนไส้กรองและหลอดยูวี
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
คำถาม หลอดไฟที่ฝาครอบหลอดยูวีไม่ติด
สาเหตุ เสียบปลั๊กไฟไม่แน่นหรือใส่หลอดยูวีไม่ลงล็อคของเครื่อง
วิธีทางแก้ ให้ตรวจสอบแจ็คที่เสียบด้านหลังเครื่องและปลั๊กไฟให้แน่นหรือจับหลอดยูวีให้ลงล็อค
คำถาม หน้าจอมอนิเตอร์ไม่ปรากฏภาพใด ๆ
สาเหตุ ใส่ถ่านอัลคาไลน์ไม่ตรงขั้ว หรือถ่านหมดอายุการใช้งาน
วิธีทางแก้ ตรวจสอบว่าถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA ใส่ตรงขั้ว + , - หรือไม่ หรือถ่านหมดอายุการใช้งานหรือไม่
คำถาม สัญลักษณ์ไส้กรองหรือหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทปรากฎแถบสีขาวมีเสียง “บิ๊บ บิ๊บ” 3 ครั้ง ดังทุก 5 วินาที
สาเหตุ ชิ้นส่วนไส้กรองคาร์บอนหรือหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทหมดอายุการใช้งาน
วิธีทางแก้ ให้เปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนหรือหลอดยูวี แล้วตั้งระบบ (Reset) เครื่อง
คำถาม สัญลักษณ์แถบสุดท้ายของไส้กรองหรือหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทกระพริบ มีเสียง “บิ๊บ ” 1 ครั้ง เมื่อเปิดน้ำกรอง
สาเหตุ อายุการใช้งานไส้กรองหรือหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทเหลือประมาณ 1 - 9 %
วิธีทางแก้ ให้เปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนหรือหลอดยูวี แล้วตั้งระบบ (Reset) เครื่อง
คำถาม ไม่มีสัญลักษณ์รูปหยดน้ำบนหน้าจอมอนิเตอร์ขณะกรองน้ำ
สาเหตุ แรงดันน้ำต่ำทำให้น้ำไหลผ่านเครื่องกรองน้ำช้ากว่าปกติหน้าจอจึงไม่สามารถวัดปริมาณน้ำได้
วิธีทางแก้ ตรวจเช็คแรงดันน้ำประปา
Top