ส่งใบรับประกันสินค้า

1

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเจ้าของเครื่อง

2

ตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และเจ้าของเครื่อง

3

ส่งใบรับประกันสินค้า

ผลิตภัณฑ์ / Product Information

  • กรุณากรอกข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างให้สมบูรณ์
  • หากท่านส่งใบรับประกันช่องทางนี้แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องส่งใบรับประกันที่แนบมากับตัวเครื่องมายังบริษัทอีก
  • ในกรณีเป็นนักธุรกิจ/สมาชิกแอมเวย์ไม่ต้องระบุที่อยู่ กรุณาระบุเฉพาะจำนวนสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น

รายละเอียดเจ้าของเครื่อง / Customer Information

นักธุรกิจ/สมาชิกแอมเวย์ที่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ กรุณาเปลี่ยนที่อยู่ ที่เว็บไซต์ www.amway.co.th
หรือ Amway Contact Center 0-2725-8000 ก่อนส่งใบรับประกันสินค้านี้

ที่อยู่

ตัวอย่าง 081522xxxx

กรณีบุคคลทั่วไป กรุณาระบุรายละเอียดนักธุรกิจแอมเวย์ที่ท่านสั่งซื้อสินค้า / Purchase from ABO