Amway

การสำรองที่นั่งในการฝึกอบรม

 • ยืนยัน

  กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระเงินค่าฝึกอบรมภายในวันเดียวกัน ก่อนเวลา 18.00 น. มิฉะนั้นสิทธิ์การสำรองที่นั่งของท่านจำเป็นต้อง ถูกยกเลิกในวันรุ่งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น

  หากการฝึกอบรมใดมีที่นั่งเหลือในรอบแพลตินัม นธอ. ทั่วไปสามารถ โทร. สำรองที่นั่ง และติดต่อชำระเงินค่าฝึกอบรมภายในวันเดียวกัน ก่อนเวลา 18.00 น. ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยไม่มีการจำหน่าย บัตรที่เหลือหน้าห้องฝึกอบรม

 • ยกเลิก

  ในกรณีที่มีผู้สำรองที่นั่งเข้าร่วมฝึกอบรมน้อยมาก บริษัทอาจยกเลิก การฝึกอบรมนั้น และแจ้งให้ผู้สำรองที่นั่งทั้งหมดทราบก่อนวัน ฝึกอบรม 7 วัน

  ในกรณีที่บริษัทยกเลิกการฝึกอบรม ท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่าอบรม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองอบรม (หรือหนังสือมอบฉันทะ กรณี ให้ผู้อื่นมารับแทน) มาติดต่อขอรับเงินคืนที่แอมเวย์ ช็อป สาขาใดก็ได้ ภายในวันที่บริษัทกำหนด

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องยกเลิกการฝึกอบรมนั้น และจะแจ้งให้ผู้จองฝึกอบรมทั้งหมดทราบโดยเร็วที่สุด โดยผู้จองฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ได้สำรองไปล่วงหน้าเพื่อการนี้ด้วยตนเอง

ช่องทางการชำระค่าฝึกอบรม

 • 1

  ชำระเป็นเงินสดณ แอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ

 • 2

  ชำระด้วยแอมเวย์เดบิตการ์ดณ ช่องทางที่ให้บริการ

 • 3

  ชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด

 • 4

  ชำระผ่านบัตรเอทีเอ็ม ของ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย

 • 5

  ชำระผ่านบริการ K-mBanking(สำหรับมือถือทุกระบบ)

 • 6

  ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ด้วยใบนำฝากพิเศษ (ขอรับแบบฟอร์มที่แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.amwayshopping.com)

 • 7

  ชำระผ่าน ATM SIM(สำหรับมือถือระบบ Dtac เท่านั้น)

ในการชำระเงินผ่านบริการธนาคารต่างๆ
ท่านจะต้องจองฝึกอบรมก่อนชำระเงิน และสามารถติดต่อขอใบเสร็จรับเงินที่ แผนกบริการธุรกิจ สำนักงานใหญ่

การเข้าฝึกอบรม

 • ข้อควรปฎิบัติ

  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะต้องเป็นนักธุรกิจแอมเวย์เท่านั้น (กรณีผู้สมัครร่วมแต่ยังไม่ได้เพิ่มชื่อตามระเบียบ ของบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้)

  นักธุรกิจแอมเวย์จะต้องลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น

  ต้องแสดงบัตรประจำตัวนักธุรกิจแอมเวย์ และใบเสร็จรับเงินค่าฝึกอบรมเป็นหลักฐาน ในการลงทะเบียน

 • ข้อห้าม

  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรอบการเข้าฝึกอบรม โดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบก่อนวันฝึกอบรม

  กรุณางดการบันทึกภาพ และเสียงทุกชนิด ในระหว่างการฝึกอบรม

  ห้ามนำเด็กและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรม

“ กรุณามาลงทะเบียน และรับเอกสารก่อนเริ่มการฝึกอบรม 15 นาที