ไม้ผล

การใช้ผลิตภัณฑ์แอมเวย์เพื่อฟื้นฟูสภาพดินในสวนไม้ผล
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพดินโดยใช้แอ็ปซ่า-80 อัตรา 100 - 200 ซีซี และนิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส อัตรา 1,000 ซีซี/น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นพื้นที่ประมาณ 10 ไร่

    

การใช้แอ็ปซ่า-80 และนิวทริแพลนท์
ซอยล์ พลัส ร่วมกับปุ๋ยทางดินในสวนไม้ผล

แอ็ปซ่า-80 ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อให้ทางดิน โดยใช้ในอัตรา 100 ซีซี นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส อัตรา 100 ซีซี ผสมน้ำประมาณ 700 - 1,000 ซีซี รดลงในกระสอบบรรจุปุ๋ย 50 กิโลกรัม ทิ้งไว้ 8 - 12 ชั่วโมงก่อนนำไปหว่าน จะช่วยให้ปุ๋ยซึมลงสู่ดินได้ดีขึ้น
**ไม่แนะนำให้ใช้กับปุ๋ยละลายเร็ว เช่น ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยน้ำตาลทราย

การใช้ปุ๋ยทางใบกับไม้ผล

แม้ชาวสวนไม้ผลจะได้บำรุงดินด้วยปุ๋ยทางดินแล้วก็ตาม แต่ไม้ผลอาจจะได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้เจริญเติบโตช้าหรือให้ผลผลิตน้อย การใช้ปุ๋ยทางใบที่ดีและใช้อย่างถูกต้อง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ไม้ผลเจริญเติบโตดีขึ้น ให้ผลผลิต รสชาติ และน้ำหนักดีขึ้นด้วย

การใช้ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ฉีดพ่นทางใบเพิ่มผลผลิตให้ไม้ผล (1)

ระยะการเติบโต หลังตัดแต่ง
ฉีดพ่นเดือนละครั้ง
หลังการตัดแต่ง
ฉีดพ่นเดือนละครั้ง
ช่วงเร่งให้ติดดอก
ฉีดพ่นเดือนละครั้ง
สูตร 20-7-7 (สูตร 1) 15-14-14 (สูตร 2) 4-18-18 (สูตร 3)
APSA-80 2 - 3 ซีซี 2 - 3 ซีซี 2 - 3 ซีซี
N 60 ซีซี 40 ซีซี -
N-P-K 40 ซีซี 80 ซีซี 100 ซีซี
K - - -
AG 40 ซีซี 50 ซีซี 50 ซีซี
Ca-B 30 ซีซี 30 ซีซี 30 ซีซี
**อัตราการผสมต่อน้ำ 20 ลิตร**
หลังการตัดแต่งสามารถฉีดพ่นสลับกันระหว่างสูตร 1 และสูตร 2

การใช้ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ฉีดพ่นทางใบเพิ่มผลผลิตให้ไม้ผล (2)

ระยะการเติบโต ช่วงติดผล ฉีดพ่นทุก 15 วัน
ช่วง 2 เดือนแรก
หลังติดผล ฉีดพ่นทุก15 วัน
ในระยะต่อเนื่องจากสูตร 4
ก่อนเก็บผล 1 สัปดาห์
ใช้ปุ๋ยแต่งรสชาติ
สูตร 17-7-24 (สูตร 4) 13-13-21 (สูตร 5) 0-0-28 (สูตร 6)
APSA-80 2 - 3 ซีซี 2 - 3 ซีซี 2 - 3 ซีซี
N 50 ซีซี 35 ซีซี -
N-P-K 40 ซีซี 70 ซีซี -
K 60 ซีซี 30 ซีซี 100 ซีซี
AG 30 ซีซี 30 ซีซี -
Ca-B 30 ซีซี 30 ซีซี 40 ซีซี
**อัตราการผสมต่อน้ำ 20 ลิตร**

การใช้แอ็ปซ่า-80 ร่วมกับสารกำจัดศัตรูพืชในสวนไม้ผล

ชนิดของสารเคมี อัตราการใช้แอ็ปซ่า-80
ต่อน้ำ 20 ลิตร
อัตราการใช้แอ็ปซ่า-80
ต่อน้ำ 200 ลิตร
สารป้องกันกำจัดแมลง 2 - 5 ซีซี 20 - 50 ซีซี
สารกำจัดวัชพืช 5 - 10* ซีซี 50 - 100* ซีซี
สารกำจัดโรคพืช 2 - 5 ซีซี 20 - 50 ซีซี
* อัตราการใช้สารกำจัดวัชพืชค่อนข้างสูงกับพื้นที่ไม่มีพืชปลูก กรณีมีพืชปลูกใช้ประมาณ 2 - 5 ซีซี