ขอพึงปฏิบัติเมื่อคุณดำเนินธุรกิจแอมเวย
องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยนำคุณไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์นั้นก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณที่แอมเวย์กำหนดไว้ เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันทั้งของตัวคุณเองและนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคน ฉบับนี้ลองตามมาดูกันว่าข้อพึงปฏิบัติ 5 ข้อแรกนั้นมีอะไรกันบ้าง

1. พึงยึดมั่นในกฎทองตลอดเวลา

กฎทองกล่าวไว้ว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ” สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ของคุณได้

2. อยาใหการสปอนเซอรแกผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์จะต้องมีอายุครบ 18 ปี โดยผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีจะต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอมและจะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม การบริหารองค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ และความรับผิดชอบด้านการเงิน
 

3. อยาพูดเกินความจริงถึงรายไดที่ไดรับจากธุรกิจแอมเวย

จงแสดงแผนธุรกิจของแอมเวย์อย่างชัดเจน ธุรกิจแอมเวย์มิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วยความอุตสาหะและมานะพากเพียร

4. อยาขายตัดราคา

จงขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่แอมเวย์กำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ล้วนมีคุณภาพคุ้มค่าสมราคา ในฐานะที่คุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์เท่ากับว่าคุณได้ขายทั้งคุณภาพและบริการให้กับลูกค้า การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ และทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายต่อวงจรการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น คุณไม่ควรทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจแอมเวย์โดยส่วนรวมให้มัวหมองด้วยการกระทำที่ไม่เป็นไปตามครรลองอย่างถูกต้องยุติธรรม
 

5. อยาพูดเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ

จงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์แอมเวย์ตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากแอมเวย์อย่างถูกต้อง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจหรือฉลากที่บรรจุภัณฑ์
 

6. อยาทอดทิ้งสมาชิกและลูกคาไวเบื้องหลัง

จงให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ สมาชิกและลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นับเป็นสมบัติอันล้ำค่า ดังนั้น จงกลับไปเยี่ยมเยียนพวกเขาอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ และหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณขายให้พวกเขาอยู่เสมอ พยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและความพึงพอใจให้กับสมาชิกและลูกค้า

7. อยาใหการสปอนเซอรจนกวาคุณพรอมที่จะรับผิดชอบ

จงให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจแอมเวย์ในองค์กรของคุณ สิทธิในการให้การสปอนเซอร์แก่ผู้อื่นนั้นหมายรวมถึงหน้าที่ที่คุณจะต้องให้การฝึกอบรม ให้กำลังใจ การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น แต่นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรมและการจัดประชุมเพื่อสร้างเสริมกำลังใจ แหล่งรายได้ที่ถูกต้องของธุรกิจแอมเวย์ต้องมาจากการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าเท่านั้น

8. อยาพยายามเปลี่ยนหรือชักชวนผูอื่นใหเปลี่ยนสายการสปอนเซอร

จงเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์แต่ละสาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในแผนธุรกิจของแอมเวย์ แอมเวย์ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์หรือสมาชิกจากผู้สปอนเซอร์คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาตมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคน

9. อยาอาศัยเครือขายของนักธุรกิจแอมเวยเปนแหลงขายผลิตภัณฑอื่นที่มิใชของแอมเวย

จงมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับสมาชิกและลูกค้าอย่างเต็มที่ องค์กรนักธุรกิจแอมเวย์ก่อตั้งขึ้นโดยแอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น และนักธุรกิจแอมเวย์ ซึ่งร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ ดังนั้น นักธุรกิจแอมเวย์จะต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจแอมเวย์คนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของแอมเวย์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพราะการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความยุ่งยากที่ไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอนและไร้เหตุผลต่อนักธุรกิจแอมเวย์คนอื่นๆ และแอมเวย์ก็ไม่อนุญาตต่อการกระทำดังกล่าวนี้ด้วย

10. อยาสั่งซื้อหรือจัดมอบผลิตภัณฑแอมเวยใหกับนักธุรกิจหรือสมาชิกแอมเวยในสายการสปอนเซอรอื่น

จงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้สปอนเซอร์ นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมของคุณ หรือจาก แอมเวย์ ช็อป เท่านั้น การคำนวณยอดพีวีและบีวีควรจะเป็นยอดที่ส่งขึ้นไปยังอัพไลน์ในสายการสปอนเซอร์ของคุณ จงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ที่เป็นดาวน์ไลน์หรือสมาชิกในสายการสปอนเซอร์ของคุณเองเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรนักธุรกิจแอมเวย์